Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist, ondernemingsnummer 460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

De onderstaande voorwaarden vormen een aanvulling op de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge beschikbaar viahttps://www.clubbrugge.be/nl/online-verkoopsvoorwaarden en betreffen uitsluitend de modaliteiten van de gedeeltelijke terugbetaling van abonnementsprijs aan abonnees ingevolge thuiswedstrijden van Club Brugge achter gesloten deuren tijdens het seizoen 2020-2021 ingevolge de maatregelen die in het kader van COVID-19 door de respectieve sportbonden (Jupiler Pro League, UEFA, etc.) en/of de lokale, regionale en/of federale overheden worden genomen.

Conform de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge kan Club Brugge niet aansprakelijk gesteld worden voor enige tekortkoming die te wijten is aan overmacht. Club Brugge is in geen geval verplicht om (een deel van) de prijs van tickets en/of abonnementen terug te betalen indien een wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvindt.

Voor wedstrijden die ten gevolge van maatregelen genomen door de overheid, voetbalinstanties of -organen in het kader van COVID-19 achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, heeft Club Brugge niettemin besloten om haar Online Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Club Brugge verleent aan elke abonnee de mogelijkheid van terugbetaling van een deel van de prijs van zijn/haar abonnement van het seizoen 2020-2021 voor elke thuiswedstrijd die achter gesloten deuren plaatsvindt. Deze wijziging van de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge strekt uitsluitend tot het voordeel van de abonnees.

De bepalingen van de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge die door onderstaande voorwaarden niet worden gewijzigd blijven onverkort van toepassing.

De specifieke terugbetalingsvoorwaarden voor wedstrijden achter gesloten deuren zijn de volgende:

 1. Club Brugge verbindt zich ertoe haar abonnees per thuiswedstrijd achter gesloten deuren ingevolge maatregelen die in het kader van COVID-19 worden genomen door een overheid, voetbalinstanties of -organen, 5% van de prijs van hun abonnement van het seizoen 2020-2021 terug te betalen onder de voorwaarden en termijnen uiteengezet in deze terugbetalingsvoorwaarden. Abonnees kunnen er eveneens voor kiezen om dit geld bij Club Brugge te laten om de activiteiten van Club Brugge (1e elftal, Club NXT, Club YLA of sociale projecten) te blijven ondersteunen.
 2. Abonnees hebben na elke thuiswedstrijd achter gesloten deuren gedurende een termijn van 5 kalenderdagen de mogelijkheid om voormeld bedrag van 5% van de abonnementsprijs terug te vragen. Deze termijn gaat in vanaf de eerste dag na de thuiswedstrijd in de voormiddag en wordt afgesloten op de vijfde kalenderdag dag na de thuiswedstrijd om middernacht. De eerste dag na elke thuiswedstrijd ontvangen de abonnees een e-mail en een pushbericht in de Club Brugge app om zijn/haar gunst op terugbetaling van een deel van de abonnementsprijs per thuiswedstrijd uit te oefenen. Op de dag waarop de termijn verstrijkt ontvangen de abonnees een bericht per e-mail, per SMS en een pushbericht in de Club Brugge app die hen eraan herinnert om uiterlijk op die dag voor middernacht de terugbetalingsmogelijkheid uit te oefenen.
 3. De abonnee zal de terugbetaling aan Club Brugge kunnen vragen via de website www.weneverplayalone.be, waarbij de abonnee inlogt via zijn/haar Club Brugge account. De abonnee ontvangt deze link steeds eveneens via de Club Brugge app en per e-mail. De abonnee kan slechts een terugbetaling ontvangen bij het volledig en correct invullen van het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren.
 4. Na het verstrijken van de termijn onder artikel 2 heeft de abonnee niet langer recht op de gunst van de terugbetaling en blijft het bedrag van 5% van het abonnementsgeld definitief en onherroepelijk verworven voor Club Brugge. Deze vervaltermijn heeft onder meer tot doel om Club Brugge zo spoedig mogelijk budgettair zicht te geven op het aantal verzoeken tot terugbetaling en de terugbetaling logistiek te kunnen organiseren.
 5. Abonnees kunnen ook een algemene keuze maken om voor alle thuiswedstrijden gedurende het volledige seizoen 2020-2021 die recht zouden geven op de gunst van de terugbetaling, nooit gebruik maken van deze gunst. Eénmaal deze keuze gemaakt in de daartoe bestemde webpagina kan de abonnee hierop niet terugkomen en heeft de abonnee onherroepelijk afstand gedaan van elke mogelijke terugbetaling van een deel van de prijs van zijn/haar abonnement tijdens dit seizoen en dit ongeacht het aantal thuiswedstrijden dat plaatsvindt achter gesloten deuren.
 6. Abonnees kunnen geen terugbetaling vragen of verkrijgen voor thuiswedstrijden (achter gesloten deuren) die nog moeten plaatsvinden en waarvoor de termijn voor terugbetaling dus nog niet geopend is. Abonnees kunnen evenmin terugbetaling meer verkrijgen voor thuiswedstrijden waarvan de termijn van vijf dagen reeds verstreken is.
 7. Alle terugbetalingen aan abonnees vinden plaats één maal per kwartaal, zijnde telkens vóór het einde van de maand september 2020, december 2020, maart 2021 en juni 2021. Club Brugge heeft het tijdstip van de terugbetaling beperkt tot éénmaal per kwartaal teneinde zo veel mogelijk de transactiekosten die gepaard gaan met deze terugbetaling te drukken. De terugbetaling gebeurt steeds per overschrijving op het rekeningnummer dat door de abonnee is opgegeven.
 8. Elke keuze van de abonnee met betrekking tot de uitoefening van de gunst tot al dan niet terugbetaling van 5% van de prijs van zijn/haar abonnement voor een thuiswedstrijd is onherroepelijk en kan niet meer worden gewijzigd.
 9. Indien de abonnee ervoor kiest om een deel van zijn abonnementsprijs terug te vragen voor een bepaalde thuiswedstrijd, dan kan deze abonnee geen aanspraak maken op één van de Matchworn Shirts voor die thuiswedstrijd.
 10. Een abonnee die meerdere abonnementen op zijn/haar account heeft, dient per thuiswedstrijd 1 keuze te maken voor alle abonnementen die via zijn / haar account beheerd worden. Als de abonnementen op 1 account staan, is het niet mogelijk om een verschillende keuze (terugbetaling of geen terugbetaling) per abonnement op te geven voor eenzelfde thuiswedstrijd.
 11. Een abonnee die om een factuur heeft verzocht voor zijn/haar abonnement(en) en een terugbetaling voor één of meerdere wedstrijden vraagt, kan enkel een terugbetaling ontvangen op een rekeningnummer van de onderneming (volgens IBAN code), op te geven door de abonnee. De abonnee ontvangt op het einde van het seizoen 2020-2021 één volledige creditnota van Club Brugge op naam van de onderneming waarop de factuur betrekking heeft. Deze factuur vermeldt alle terugbetalingen van dit seizoen.
 12. De abonnee is steeds zelf verantwoordelijk voor de kennisgeving aan Club Brugge van een correct rekeningnummer waarop terugbetaald kan worden. Club Brugge draagt geen verantwoordelijkheid voor een foutief of onvolledig rekeningnummer. Club Brugge kan nooit gehouden worden om dezelfde betaling nogmaals uit te voeren ingevolge de opgave van een foutief rekeningnummer door de abonnee.